دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   پذیرنده

پست الکترونیکی : pzrud193y@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست آزمایشگاه فیزیک هسته ای و مسئول فیزیک بهداشت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381/07/01

علی پذیرنده

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

^